V-Mart stores In Shyam Plaza House, Lucknow, Uttar Pradesh