V-Mart stores In Mughala, Gorakhpur, Uttar Pradesh